Executive Search

Kontextové metody vyhledávání kandidátů (Context Driven Executive Search), které při své práci používáme, nám umožňují získávat pro naše klienty ty nejlepší talenty na profesních trzích celého světa.

Odborníci na vyhledávání talentů a konzultanti ze společenství Amrop vyhodnocují situaci na trhu, používají komparativní benchmarking a hledají uchazeče, kteří mají nejen požadované zkušenosti a znalosti, ale jsou pro danou společnost vhodní i s ohledem na své kulturní kořeny.

Abychom zajistili efektivní vyhledávání v rámci několika zemí a na mezinárodní úrovni, využíváme sílu globální sítě společenství Amrop. Projektový tým se obvykle skládá z konzultantů pocházejících ze země, ve které vyhledávání uchazečů probíhá a kteří jsou dobře obeznámeni jak s lokálními, tak i globálními podmínkami trhu. Členy týmů jsou dále konzultanti se znalostmi v konkrétních oborech a vyhledávání v rámci několika zemí.

Kontextově vedené cílené vyhledávání zahrnuje:

1. Plánování a pochopení

Hodnocení kontextu

Detailní jednání s klientem a následná podrobná specifikace jeho požadavků na uchazeče vede k pochopení celkové situace ve společnosti, nastavených podnikatelských cílů, firemní kultury i speciálních nároků, které budou kladeny na vybraného uchazeče. V rámci analýzy se diskutuje také o oblastech atraktivity hledané pracovní pozice.

Informace o dalším postupu

Stanovením cíle pro vyhledávání a vypracováním profilu ideálního kandidáta uskupení Amrop zahájí přípravu materiálů pro komunikaci s potenciálními uchazeči, které zahrnují popis společnosti i nabízené příležitosti.

Propojenost

Specialisté na vyhledávání uchazečů působící v rámci uskupení Amrop po celém světě analyzují situaci na místních trzích. Díky propojené struktuře je možné rychle získávat doplňující informace i další pohled na rychle se měnící trhy včetně požadavků a potřeb uchazečů v souvislosti s vyhledávanou pozicí.

Strategie pro vyhledávání

Konkrétní návrh postupu vyhledávání uchazečů, který je následně odsouhlasen klientem, vychází ze zkušeností a tvůrčího potenciálu daného konzultanta. Tento krok je velmi důležitý, protože určuje hlavní směr vyhledávání.

2. Management

První kontakt

Provádí se pečlivé prověřování uchazečů, přezkoumává se jejich kvalifikace, motivace a osobnostní předpoklady, v případě potřeby se hodnotí i jejich silné a slabé stránky.

Po celou dobu, kdy proces vyhledávání probíhá, je klient informován o postupu i nových zjištěních. Klientovi je obvykle představen širší okruh uchazečů, kteří splňují předpoklady, včetně jejich stručných profilů a jsou doporučeni uchazeči nejlépe splňující požadované podmínky. Klientovi jsou kromě uvedených informací o uchazečích předávány také informace o reakcích, které vycházení přímo z trhu.

Setkání s uchazeči

Uchazeči, kteří splnili požadavky formulované ve fázi, kdy jsou poskytovány informace o dalším postupu, dostávají pozvánku k osobnímu setkání. Po každé schůzce všichni zúčastnění poskytnou svou zpětnou vazbu, míra zájmu na obou stranách se pečlivě sleduje.

3. Závěr

Vyjednávání

Při projednávání spravedlivé a konkurenceschopné odměny klient i uchazeč čerpají z našich rozsáhlých znalostí situace na trhu odměňování a souvisejících výhod a bonusů.

Reference

V zemích, kde to umožňují zákony, probíhá i formální kontrola referencí za účelem ověření úspěchů, kterých uchazeč během své kariéry dosáhl.

Přijetí uchazeče

Poté, co je úspěšný kandidát vybrán a ujme se své pozice, uskupení Amrop i nadále komunikuje s ním i s klientem, aby bylo zajištěno bezproblémové začlenění uchazeče do organizace, a díky tomu i dosaženo deklarovaných ukazatelů výkonnosti. V případě potřeby může uskupení Amrop také zajistit komunikaci související s nově obsazovanou pozicí v rámci organizace i vůči médiím.