Leadership Assessment

Leadership Assessment je nástrojem, který pomáhá zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost organizace. Nabízí strategický pohled na potenciál, který má klient k dispozici – zdroje, potřeby rozvoje i kapacity potřebné k řešení klíčových strategických otázek. Naši klienti tím získají lepší pozici, aby porozuměli problematice vedení a plánování dalšího obsazování pozic. Assessment společnostem umožňuje, aby své vnitřní zdroje porovnávaly se situací na místním i celosvětovém trhu. Leadership Assessment je užitečný zejména v situacích, kdy dochází ke změnám ve vrcholovém vedení, k plánování následného obsazování pozic, k fúzím a akvizicím, ke stanovování potřeb rozvoje vrcholového managementu a při zdůrazňování silných a slabých stránek organizace. V úzké spolupráci s vrcholovým vedením společnosti přináší celosvětové uskupení Amrop nejen doplňující znalosti dostupné a získané v rámci firmy, ale i nezaujatý pohled zvenčí odrážející nejnovější světové trendy v podnikání a řízení v daném oboru.

PROCES HODNOCENÍ PŘEDSTAVENSTVA